Všeobecné obchodní podmínky

Definice: Server GastroJobs.cz je virtuální zprostředkovatelna práce provozovaná firmou SOLUTION FACTORY s.r.o. Všechny nabízené služby jsou pro uchazeče o zaměstnáni bezplatné, služby pro inzerující firmy podléhají poplatkům dle přiloženého ceníku

Ochrana osobních dat: SOLUTION FACTORY s.r.o. jako správce virtuální zprostředkovatelny práce GastroJobs.cz, která nabízí volná pracovní místa, prostor pro prezentaci uchazeče o zaměstnání apod. prostřednictvím sítě Internet, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Při správě elektronické databáze registrovaných uchazečů o zaměstnání (Databáze) dodržuje zásady zpracování osobních údajů.

  • SOLUTION FACTORY s.r.o. spravuje osobní údaje, které uchazeč o zaměstnání vložil do Databáze, pouze za účelem jejich zpřístupnění třetím osobám (zaměstnavatelé, personální agentury apod.), které využívají databázi k vyhledávání zaměstnanců prostřednictvím sítě Internet.
  • Osobní údaje vložené do Databáze jsou považovány za důvěrné a jsou používány pouze k účelům, ke kterým jsou zpracovány a jejich poskytnutí pro jiné účely podléhá souhlasu uchazeče o zaměstnání.
  • SOLUTION FACTORY s.r.o. jako správce Databáze zajišťuje základní bezpečnostní opatření, aby nedocházelo k nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změnám, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití dat.

Ručení za ztrátu dat: SOLUTION FACTORY s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. V případě ztráty dat, zaviněné závadou na serveru GastroJobs.cz, provede firma SOLUTION FACTORY s.r.o. obnovu dat v maximálním možném rozsahu podle poslední provedené zálohy databáze

Ručení za obsah zveřejněných informací: SOLUTION FACTORY s.r.o. neručí za aktuálnost, přesnost, úplnost a obsah informací uvedených na serveru GastroJobs.cz. Zříkáme se všech záruk, podmínek a zodpovědností týkajících se informací v dokumentech, které nejsou obsahově formulovány společností SOLUTION FACTORY s.r.o.

Vlastnictví: Všechny materiály, včetně zobrazení inzerátu, software, textu a grafiky, klíčových slov a metatagů, jakož i celkového dojmu, které jsou obsaženy na stránce, jsou chráněny autorským právem. Na značky, loga společností a emblémy zobrazované na stránce se vztahuje právo na obchodní značku a jiná práva společnosti Solution Factory s.r.o. a jejích dodavatelů obsahu aniž by to omezovalo výše uvedené.

Doba trvání smlouvy a ostatní ujednání: Smlouvy jsou uzavírány na proměnnou dobu jejich trvání v závislosti na všeobecných obchodních podmínkách a aktuálním ceníku služeb. Před skončením trvání smluvního období bude inzerující firma s předstihem kontaktována správcem serverů GastroJobs.cz s nabídkou prodloužení trvání smluvního vztahu v souladu s aktuálně platnými všeobecnými obchodními podmínkami a ceníkem služeb. SOLUTION FACTORY s.r.o. si vyhrazuje právo pozastavit poskytování služeb v následujících prípadech: neobdržení platby ze strany inzerenta ve stanovené lhute, uvedení nepravdivých údaju o provozovne nebo provozovateli, zneužívání jedné registrace pro více provozoven pokud nebylo písemne dohodnuto jinak. Inzeráty založené duplicitně za účelem získání lepší pozice budou smazány bez předchozího upozornění.

Reklamační řád:

  • Inzerujicí firma má právo reklamovat chybu, která se vyskytla na straně provozovatele portálu. Inzerující firma je zároveň oprávněná v rámci reklamačního postupu požadovat přiměřenou náhradu škody, která mu prokazatelně vznikla v důsledku chyby na straně provozovatele portálu, nebo žádat přiměřenou slevu z ceny.
  • Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dní ode dne, kdy inzerující firma chybu zjistila, nebo mohla zjistit. Reklamaci je inzerující firma oprávněná uskutečnit písemně (poštou na adresu sídla provozovatele portálu nebo e-mailem na adresu info@solutionfactory.cz). Provozovatel portálu se zavazuje oznámit výsledek reklamace do 7 dní ode dne jejího převzetí.
  • Chybou na straně provozovatele portálu se rozumí nefunkčnost služeb, v rozsahu objednávky, a to po dobu delší než 6 hodin za období předchozích 24 hodin. Chybou na straně provozovatele portálu není, pokud služby nejsou u inzerující firmě dostupné v důsledku výpadku připojení inzerující firmy na síť Internet nebo v důsledku jiných skutečností, za které provozovatel portálu nezodpovídá.
  • Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu nebo nabídnutí náhradních služeb. Námitky vůči vystaveným fakturám, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky provozovatele portálu vůči inzerující firmě, je inzerující firma povinná uplatnit písemně u provozovatele portálu a to do 7 dní ode dne, kdy mu faktura byla doručena.

Soudní příslušnost: Česká Republika

Používáním webu společnosti Solution Factory, s.r.o. souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti se používají soubory cookie.